دلیل رواج پارتی بازی در کشور

پرسش : چرا پارتی بازی رواج دارد؟
پاسخ : در یک نظام کارآمد آنچه در حوزه ی تصدی مشاغل و انجام امور مد نظر است ملاک های قانونی بر اساس شایستگی و تخصص و تعهد افراد با رعایت اصل عدالت است . بدیهی است که اگر در جامعه ای این امر نهادینه شود و به عبارت دیگر افراد جامعه وظایف محوله ی خود را بر اساس قانون و مقررات انجام دهند و هیچ کس فراتر از عدالت و شایستگی خود که بر اساس موازین قانونی به داوری گذاشته می شود طلب نکند, شاهد معضل اداری و اجتماعی پارتی بازی نخواهیم بود. با توجه به مطالب فوق پدیده ناهنجار پارتی بازی را در مراحل ذیل می توان مورد تائمل و بررسی قرار داد: 1. انسان ها اگر چه به لحاظ فطرت الهی مایل به نیکی و عدالت هستند اما به حسب طبیعت مادی خویش زیاده طلب بوده به ظلم می گرایند »انه کان ظلوما” جهولا”; همانا انسان بسیار ظالم و نادان است «, V}(احزاب / 72){V. 2. کمبود امکانات و فرصتهای شغلی منجر به بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه گردیده زمینه برای جولان طبیعت زیاده طلب و ظلوم انسان آماده تر می گردد. 3. از ابعاد فرهنگی این مسائله نیز نباید غفلت کرد. خرده فرهنگ های قومی , فامیلی , خویشاوندی و رفاقتی در مقابل فرهنگ قانون پذیری و شایسته سالاری می تواند روابط قومی , فامیلی , خویشاوندی و رفاقتی را بر ضوابط قانونی مقدم دارد. 4. آنچه می تواند مانع از طغیان نفس آدمی گردد عبارتند از: الف . موانع درونی : تقویت روح عدالت خواهی در وجود آدمی در یک فرآیند تربیتی و فرهنگ پذیری که نیازمند وقت و دقت بسیار همراه با برنامه ریزی دراز مدت و به کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت ها فرهنگی کشور می باشد. اگر در این امر موفقیت حاصل شود در بلند مدت محصول این فرآیند انسانی است که به عدل و انصاف حکم خواهد نمود اگر چه به ضرر او باشد. متولیان امر فرهنگ در جامعه مسوئول عینیت بخشیدن به این قول خداوند می باشند »یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط, شهدائ لله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا” او فقیرا” فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا”; ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا (یعنی موافق حکم خدا) گواهی دهید هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد و چه به حال غنا یا فقر باشید که خدا سزاوارتر از شما بر این دو حال است پس شما در حکم وشهادت پیروی هوای نفس نکنید تا عدالت نگهدارید و اگر زبان را به شهادت بگردانید و یا از بیان حق خودداری کنید خدا به هر چه کنید آگاه است «, V}(نسائ / 135){V. ب . موانع بیرونی : در این مرحله باید حدود و معیارها بر اساس اصل عدالت وضع گردیده , در مقام اجرائ از آن حدود تخطی نگردد و با هرگونه تخلف از ضوابط, قاطعانه و طبق موازین برخورد شود. بدیهی است عنصر نظارت در هر سه مرحله (تقنین , اجرا و قضا) می تواند بر کارآمدی نظام افزوده و اطمینان بیشتری نسبت به سلامت جریان امور ارایه نماید. در پایان باید یادآوری نماییم که با وجود پارتی بازی و رابطه سالاری که نشان از بیماری مزمن دستگاه اداری کشور است اما باید توجه داشت و کوشید تا در برخورد با مصادیق از پیشداوری حذر کرد و میزان تخطی و تخلف را با معیارها و ضوابط سنجید تا در داوری خویش از بی عدالتی و بی انصافی که ریشه ی بسیاری از نارسایی هاست , مصون ماند.

دکمه بازگشت به بالا