حکم رفتن به مجلس گناه

پرسش : رفتن به مجالس گناه علی رغم میل باطنی به اصرار خانواده چه حکمی دارد؟
پاسخ : رفتن به مجلس معصیت حرام است . لیکن اگر مصلحت اهم دیگری در کار باشد شرکت در آن به شرط آن که تایید معصیت و اهل آن نباشد اشکالی ندارد. صحبت با نامحرمان از نظر شرعی مقید به قید ضرورت نیست , هر چند که رعایت ضرورت به عنوان حریمی صیانت بخش خوب است ; لیکن نظر اسلام اساسا” معطوف به کیفیت برخورد و گفت و گوی دو نامحرم با یکدیگر است ; یعنی , از نظر شرعی رعایت هنجارهایی مانند حفظ پوشش لازم , نبودن اغراض شهوانی , خودداری از نگاه های آلوده و دوری از سخنان تحریک آمیز لازم و ضروری است اصرار خانواده باعث حلال شدن حرام الهی نمی شود و در این موارد اطاعت ایشان واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا