چرا فقط با غسل جنابت بدون وضو میتوان نماز خواند؟

پرسش : چرا با غسل جنابت بدون وضو می توان نماز خواند ولی با دیگر اغسال نمی توان نماز خواند؟
پاسخ : اولا” باید دانست امور عبادی بیشتر جنبه تعبدی دارد و نباید به واسطه همانندی غسل جنابت و سایر اغسال در شکل ظاهری , آثار و احکام را نیز یکسان پنداشت . در تعبدیات آن چه که مهم است تسلیم شدن در برابر خداوند متعال و اظهار بندگی مهم است و این اختلافات خود منشائ امتحان بندگی است چنان که در مورد تعداد مائموران جهنم خداوند متعال خبر می دهد آنها 19 نفر هستند و این خبر را ما به امتحان موئمنین از منافقین و اهل شک می داند, V} (مدثر, آیات 30 و 31){V. ثانیا”, براساس روایات نقل شده از اهل بیت (ع ) یک سری تفاوت هایی بین غسل جنابت و سایر غسل ها به چشم می خورد که همین مسائله می تواند منشائ اختلاف آثار آنها باشد و آن این که غسل جنابت رافع حدث اکبر می باشد. ثالثا”, این حکم یعنی »کافی بودن غسل جنابت از وضو و عدم آن در مورد سایر غسل ها« مورد اتفاق نظر همه علما نیست بلکه فتوای برخی مراجع تقلید این است که برخی دیگر از غسل ها و حتی برخی غسل های مستحبی نیز جایگزین وضو می شود.

دکمه بازگشت به بالا