در صورت تعارض میان پدر و مادر اطاعت از کدام مقدم است؟

پرسش : از نظر حقوقى در اطاعت از پدر و مادر کدام یک مقدمند؟
پاسخ : رعایت حقوق و احترام پدر و مادر بر فرزند لازم است و فرقى بین حقوق پدر و مادر نیست، گرچه در بعضى روایات نسبت به احترام مادر بیشتر تأکید شده است.

دکمه بازگشت به بالا