داشتن اخلاق خوب و روحیه شاد در محیط خانواده

پرسش : براى داشتن اخلاق نیکو و روحیه‏ى شادتر در خانواده و محیط خود، چه بایدکرد؟
پاسخ : چند چیز را دقیقاً عمل کنید: 1. زدودن تردید: در زندگى، تردید موجب آشفتگى، سرگردانى، بداخلاقى و کسالت روحى مى‏شود. براى زدودن تردید راهکارهاى زیر پیشنهاد مى‏شود: الف. داشتن اعتقادات صحیح و محکم. در این باره مى‏توانید از کتاب‏هاى استاد شهید «مطهرى» استفاده کنید. ب. ترسیم هدفى روشن: هدف تحصیلى و آینده زندگى خود را به روشنى ترسیم کنید، تا دچار سرگردانى و کسالت روحى نشوید. ج. بى‏اعتنایى به وسوسه‏ها: این بى‏اعتنایى را با عمل هر چه جدى‏تر در راه هدف ترسیم شده، به اثبات برسانید. 2. انجام واجبات و ترک محرمات: شکى نیست که اخلاق نیکو به انسان صفا و نشاط مى‏بخشد و انجام واجبات و ترک محرمات انسان را از پستى رذایل اخلاق به بلنداى فضایل اخلاق پرواز مى‏دهد. حضرت على(ع) مى‏فرمایند: {Hمن احسن المکارم تجنب الحرام‏H}؛ {Mپرهیز از حرام، جزو بهترین ارزش‏هاى اخلاقى است‏M} {V(میزان الحکمه، جلد 3، چاپ اوّل، سال 1362، مرکزالنشر مکتب الاعلام الاسلامى، صفحه 150، روایت 5066)V} در بین واجبات، نماز -با شرایط و حضور قلب – موجب بهترین لذت‏هاى روحى و نشاط معنوى مى‏باشد. همین ملکات فاضله و عبادت‏هاى روح فزاینده، روحیات و رفتارهاى فردى و اجتماعى را تحت‏الشعاع قرار داده، انسان را از بدخلقى و گرفتگى ملالت با روحى مى‏رهاند. 3. ورزش: حرکات کششى که اعصاب بدن را تقویت مى‏کند، طناب‏زدن و نفس عمیق در هواى آزاد و پاکیزه، موجب تندرستى، نشاط روحى و روحیه امیدوار مى‏شود. هر روز بیست دقیقه ورزش سفارش مى‏شود. 4. صله رحم: صله رحم در روایات زیاد سفارش شده است، مخصوصاً پدر و مادر. ارتباط صمیمانه با خویشان، گشاده‏گى روح و حُسن خلق را به ارمغان مى‏آورد. 5. معاشرت با دوستان عاقل و عامل: امام على(ع) مى‏فرمایند: {Hصحبه الولى اللبیب حیاه الروح‏H}؛ {Mهمراهى و هم‏نشینى با دوست عاقل، حیات روح است‏M}{V(پیشین، جلد 5، روایات 10247)V} اگر دوستى واقعاً عاقل باشد، عامل هم خواهد بود و دوست عامل، انسان را به عمل دعوت مى‏کند. عمل هم نشاط را به دنبال دارد. 6. احسان به دیگران: احسان و نیکى به خویشان و دوستان، تخم محبت و دوستى را در دل مى‏نشاند. حضرت على(ع) مى‏فرمایند: {Hسبب المحبه، الاحسان‏H}؛ {Mاحسان، آفریننده محبت است‏M}، {V(پیشین، جلد 2، روایت 3992)V}. 7. حُسن خلق: رسول اکرم(ص) مى‏فرمایند: {Hحسن الخلق یثبت المودهH}؛ {Mنیک خویى، دوستى را ثابت مى‏گرداندM}.» {V(پیشین، جلد 3، صحفه 151، روایت 5080)V} ثبات دوستى، روح را لطافت و دل را مسرت مى‏بخشد. 8. خوشرویى: چه بسا انسان در باطن، به علتى محزون باشد؛ ولى نباید روى خوش و ظاهر گرم و گیراى خود را از کف بنهد. مولا على(ع) مى‏فرمایند: {Hالبشاشه حباله المودهH}؛ {Mبشاشى و گشادگى چهره، ریسمان (و آلت صید) دوستى است»M} {V(پیشین، جلد 1، صفحه 418، روایت 1708) V} 9. ریاضت نفس: باید نفس خود را براى عمل به راهکارى پپش گفته عادت و ریاضت دهید. فقط با عمل به آن‏ها در دراز مدت، آثار ابتدایى آن را احساس مى‏کنید. حضرت على(ع) مى‏فرمایند: {Mنفس خودتان را بر اخلاق حسنه عادت و ریاضت دهید….M}، {V(پیشین، جلد 3، صفحه 146، روایت 5040)V}.

دکمه بازگشت به بالا