فلسفه احکام استحاضه چیست؟

پرسش : فلسفه احکام استحاضه چیست ؟
پاسخ : فلسفه احکام استحاضه: با توجه به اینکه خداوند متعال علیم و حکیم است، پس یکایک احکام حکمت خاصى دارد و لکن پى بردن به آن اسرار براى ما نه میسر است و نه چندان مفید. در عین حال باید دانست که نماز، روزه و سایر عبادات ابزار و وسائلى براى پیمودن راه تکامل است، آیا ما به تمام آنچه که در این سیر تکاملى ما را کمک مى‏رساند ویا مانع در این راه مى‏شود واقفیم؟ قطعا چنین نیست حال که خداوند متعال از سر لطف خود ما را هدایت نموده، احکام را به عنوان مقررات سیر تکاملى بیان نموده است به بهانه شرم و یا دشوارى نباید از آن گریخت. آیا اگر پزشک ماهرى در مقام معالجه شربت تلخى را به ما تجویز کند ما به تلخى شربت یا مهارت پزشک به این بهانه اعتراض مى‏کنیم؟ هدف خداوند متعال تطهیر ماست و نه سخت‏گیرى بر ما، چنان که خود مى‏فرماید: «ما یردالله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلّکم تشکرون»، V} (سوره مائده، آیه 6){V. و بر این اعتبار، گاهى چنان است که مثلاً اگر خون جراحات باشد کمتر از یک دو ریالى مى‏باشد اعم از این که در بدن باشد یا لباس، در هنگام نماز، اشکال ندارد و نماز با آن حالت یا با آن لباس صحیح است در حالى که اگر اندازه سر سوزنى از خون حیض یا استحاضه باشد مورد عفو نیست و نماز با آن باطل است، قطعا بدان جهت که یک آثارى در این خصوص است که عقل ما حداقل فعلاً از درک آن عاجز است ولى به مقتضاى حکیم بودن خداوند، شک نداریم که هم این تسهیل (عفو خون کمتر از یک درهم) و هم آن سخت‏گیرى (لزوم تطهیر یا تغسیل از خون حیض و استحاضه) بر اساس حکمت الهى و به صلاح ما مى‏باشد، به هر صورت با مقدمات آلوده و به هر شکل و کیفیت لباس و مکانى نمى‏توان به خداى پاک و منزه نزدیک شد و قصد تقرب جست. همان طور که امام هشتم(ع) درباره فلسفه وضوء فرمودند: H} «یکون العبد طاهرا اذا قام بین یدى الجبّار»{H V} (نوعى ادب و پاکى هنگام ایستادن در برابر خداست){V H} «مطیعا له فیما امره»{H V} (نوعى بندگى و اطاعت است){V H} «نقیا من الأدناس»{H V} (دورى از آلودگى‏هاست){V، V} (قرائتى محسن، تفسیر نور، ج 3، قم: انتشارات در راه حق، چاپ پنجم، 1379، ص 34){V.T} 1/9/80{

دکمه بازگشت به بالا