چرا شیعه نماز را جمع میخواند؟

پرسش : چرا شیعه نماز را جمع می خواند؟
پاسخ : 1- روایات فراوانی داریم که پیامبر اکرم (ص ) در مدینه بدون ضرورت نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا را متصل خواندند. از برخی از صحابه نیز همین عمل نقل شده است . ائمه اطهار(ع ) نیز آن را مشروع دانسته اند. لذا شیعه فتوا به جواز جمع می دهد. 2- وقت واجب نماز عصر و عشائ نزد اهل سنت همان وقت فضیلت آن دو نماز نزد شیعه است . لذا شیعه نیز خواندن هر نماز را در وقت فضیلت خود بهتر می داند. ولی هرگاه امر دائر شود بین این که نماز را در پنج وقت ولی فرادا یا در سه وقت ولی جماعت بخوانیم , رعایت جماعت نزد شیعه ترجیح دارد. 3- نکته ای که از برخی از روایات برای جواز جمع بین نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا ذکر شده مسائله تسهیل و آسان گیری بر بندگان است . 4- در احکام اختلافی میان شیعه و سنی مانند همین مسائله که اهل سنت خواندن نماز عصر را قبل از رسیدن وقت خاص آن باطل می دانند باید دقت داشت هر چند روایات شیعی در جواز آن فراوان است و حتی در منابع اهل سنت نیز روایات فراوانی دال بر جواز آمده است . اما از دیدگاه شیعه , تا زمانی که کسی سنی است و از یکی از مذاهب چهارگانه تقلید می کند باید عباداتش را به همان مذهب انجام دهد و نباید انتظار داشت کسی که مثلا” حنبلی است وقتی روایات فراوان جواز جمع بین ظهر و عصر یا مغرب و عشائ را دید آن را بپذیرد. حتی اگر چنین کسی نماز عصر را قبل از وقت خاص آن (بنا بر مذهبش ) بخواند و بعدا” شیعه شود باید آن نماز را قضا کند ولی قضا کردن نمازهای دیگرش لازم نیست . برای آگاهی بیشتر به پیوست V} (تصویر صفحات 171 – 155 از کتاب شیعه پاسخ می دهد){V مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا