چرا زن باید روی پا را از نامحرم بپوشاند؟

پرسش : چرا پوشانیدن روی پا از دید نامحرم برای زنان واجب است ؟
پاسخ : فلسفه پوشاندن روی پا برای زن در برابر نامحرم چیزی غیر از فلسفه پوشاندن دیگر قسمت های بدن نیست . به عبارت دیگر تمام بدن زن از جذابیت شدیدی برای مرد برخوردار است و برهنه بودن آن لطمه شدیدی به سلامت دینی و بهداشت معنوی بیننده وارد می کند. لیکن در این بین برخی امور استثنائ شده است و در واقع باید از علت موارد استثنائ پرسید. موارد استثنائ صورت و دو دست می باشد و استثنائ شدن آنها نوعی تسهیل برای زن است , زیرا پوشاندن آن موجب دشواری افزون تری است . و به تعبیر استاد مطهری »مباح اقتضایی « است یعنی اقتضای حرمت نگاه و وجوب پوشش را دارد, ولی شارع به جهت تسهیل چنین حکمی را صادر نکرده است . البته به فتوای فقها این استثنائ نیز در صورتی است که مشتمل بر زینت نباشد.

دکمه بازگشت به بالا