چرا زن نمیتواند امام جماعت شود؟

پرسش : چرا زن نمی تواند امام جمعه یا جماعت باشد؟ آیا این نشان نقص زن است ؟
پاسخ : اولا”: در اجتماع کارهای مختلفی است که باید انجام گیرد تا آن اجتماع سامان یابد و در این راستا قطعا”, تقسیم وظائف امری بدیهی می نماید و تقسیم وظیفه یک امتیاز برای یک طرف و یا نقص در طرف دیگر محسوب نمی شود, چه این که این گونه تفاوتها در تقسیم وظیفه , ارزشی نیست , بلکه رعایت تناسب است . »محمد قطب « می نویسد: »مزیت بزرگ اسلام این است که یک نظام اخلاقی و حقوقی واقعی است , همیشه مراعات فطرت بشری را می نماید. اسلام مردم را به تهذیب طبایع خود از رذائل نفسانی , دعوت می کند, اما هرگز آن ها را به تغییر طبیعت های آن ها دعوت نمی کند. این درست است که اسلام زن و مرد را در شخصیت انسانی مساوی می داند ولی این امر نیز بدیهی است که یکایک اعضائ جامعه انسانی نمی توانند در تمام امور با هم کاملا” متساوی و متشابه باشند, بلکه مقتضای عدالت اجتماعی این است که همه این افراد عضو یک اجتماع , در حقوق عمومی انسانی مشترک باشند و لکن ویژگیهای نفسانی افراد و گروهها نیز نادیده گرفته نشود… و ضرورت وجودی این تفاوتها نیز به مقتضای هدف خلقت است . اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی باشند, عاطفی باشند. اگر مادر بخواهد با جنبه عقلانی خشک باشد, هرگز نیمه های شب از بستر نمی خیزد… اگر صد پدر هم جمع شوند, هرگز نیاز عاطفی کودک به مادر را اقناع نمی سازند. بر عکس , غلبه , جهت عاطفی و احساساتی در مردان که نوعا” در کارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مدیریتی جامعه تلاش می کنند, موجب می شود که آن ها نا موفق باشند زیرا اداره این امور نیاز به تعقل و تدبیر دارد. اگر یک قاضی بخواهد با روحیه ئ احساساتی حکم کند, هرگز نه حکم عادلانه خواهد داد و نه آنچه مصالح جامعه را تضمین کند«, V}(محمد قطب , شبهات حول الاسلام ; دار النعمان فی النجف , الطبعه السادسه , 1963, صص 112 – 115){V ثانیا”: نفی جواز امامت جماعت توسط بانوان , امر مسلم نزد همه فقهائ نیست , بلکه اکثر فقهائ (حداقل در بین معاصرین ) از جمله مقام معظم رهبری معتقدند که امامت جماعت بانوان برای بانوان منعی ندارد, V}(رجوع شود به رساله های عملیه مراجع تقلید و نیز اجوبه الاستفاآت مقام معظم رهبری , ص 167, مسائله 606){V. ثالثا”: کسانی که قائل به منع امامت جماعت توسط بانوان هستند, نوعا” فتوی به عدم صحت نداده اند بلکه بنابر احتیاط وجوبی چنین نظری را اتخاذ کرده اند و دلیل آن نیز روشن است چون مدرک قابل اعتنایی در مسائله وجود ندارد بلکه دلیل آن ها یا اجماع مدرکی است که فاقد شرایط اعتبار و حجیت است و یا حدیث ضعیف »وصیت «, V}(الحر العاملی , وسایل الشیعه , کتاب القضائ, باب 2 از ابواب صفات القاضی ){V که مرحوم مجلسی اول در کتاب »روضه المتقین «, V}(ج 12, صص 3 – 4){V احتمال ضعف سند را داده است . علاوه بر آن که لحن آن نیز »منع « و سلب یک حق نیست بلکه ترخیص از یک تکلیف لزومی و وظیفه دشوار است . در این روایت که رسول خدا(ص ) به علی (ع ) می فرماید H}»یا علی لیس علی المرائه جمعه …«{H با تعبیر »لیس علی « تکلیف شاق و صعب حضور در نماز جمعه و جماعت و تصدی قضائ از زن برداشته شد, پس مفاد آن حدیث , سلب تکلیف است نه نفی حق . رابعا”: در خصوص امامت جمعه , چون این منصب منحصر به اقامه نماز جمعه نمی شود بلکه مستلزم یک سلسله کارهای اجتماعی و مدیریتی در جامعه است که این امر خود مقتضی فعالیت های خارج از منزل و ارتباط با افراد غیر محرم است و رویکرد دین مبین اسلام برای رعایت عفاف , اجتناب از تماس نامحرمانه بین زن و مرد و حضور بیشتر بانوان در خانواده , و عهده داری وظائف مقدس مادری است که مرکز و کانون سعادت است آنچنانکه رسول اکرم (ص ) فرمودند: »بهشت زیر پای مادران است « انجام این رسالت خطیر از مردان ساخته نیست , بانوان را از این تکلیف معاف دانسته است . خامسا”: به هر صورت باید توجه داشت که امامت جماعت یا جمعه یا تصدی قضائ و… به هیچ نحو بیانگر هیچ گونه کمال یا امتیازی نیست که عدم آن نشانه نقص باشد, زیرا همانطور که خداوند متعال فرمود, یگانه ارزش نزد خداوند متعال , در پرتو کسب تقوای الهی است , (ان اکرمکم عندالله اتقیکم , حجرات 13) که برای همگان میسر است و هیچ در پیش شرط جنسیتی یا قومی و نژادی ندارد و راه کسب آن نیز عبودیت و بندگی خداوند است , V}(ان اعبدونی هذا صراط مستقیم , یس 61){V, نه جعل امتیاز و حقوق که به منظور تقسیم یک سری وظائف اجتماعی است .

دکمه بازگشت به بالا