راههای جلوگیری و مبارزه با بخل

پرسش : براى جلوگیرى و مبارزه با بخل چه باید کرد؟
پاسخ : براى جلوگیرى و یا مبارزه با بخل ابتدا باید علل آن را شناخت پس به مقتضاى هر یک از آن علل چاره مناسبى اندیشید: {Tالف) علل بخل: T} 1- حرص و حب دنیا. 2- عدم توکل بر خدا و غفلت از اینکه همه هستى از آن اوست و آنچه در اختیار آدمى نهاده امتحان و آزمایشى بیش نیست تا چه کسى با آن راه سعادت برگزیند و چه کسى بدان وابسته گردد و خود را به خاک هلاکت افکند. 3- غفلت از مرگ و نیازهاى اخروى انسان. {Tب ) راه درمان: T} 1- توجه به مفاسد و زیان‏هاى دنیوى و اخروى بخل از جمله اینکه از پیامبر اکرم(ص) منقول است: «بخیل دور است از خدا دور است از مردم دور است از بهشت و به آتش جهنم نزدیک است». V}(جامع السعادات ج 2 ص 10){V 2- بیرون راندن حب دنیا از نفس. 3- توکل بر خدا و اطمینان به اینکه تنها خداست که در هر حال دستگیر انسان است و جز او در مشکلات کارگشایى نیست. 4- یاد مرگ و احوال پس از آن و توجه به اینکه انسان با آنچه در دست دارد تا زنده است باید ذخیره‏اى براى آخرت خود بیندوزد و با سرمایه‏هاى این جهانى حیات ابدى خویش را آباد سازد: «برگ عیشى به گور خویش فرست کسى نیارد زپس تو پیش فرست». 5- توجه به آثار نیکوى سخاوت چنان چه از پیامبر اکرم(ص) نقل گردیده: «سخاوت درختى اندر بهشت است که شاخه‏هایى در دنیا دارد و هر کس بر آن شاخه‏ها چنگ زند وارد بهشت خواهد شد»V}(جامع السعادات ج 2 ص 111).{V 6- عمل بر خلاف بخل یعنى کسى که گرفتار این صفت ناپسند است لازم است با تکلف هم که شده در موارد مختلف اقدام به بذل و بخشش کند و بدین‏گونه با بخل درونى خویش مبارزه کند تا کم کم ریشه بخل در او خشکیده و سخى‏الطبع گردد.

دکمه بازگشت به بالا