نحوه خواندن نماز باران و استسقاء

پرسش : چرا باید نماز «استسقا» خواند و کیفیت آن چگونه است؟
پاسخ : درباره ارتباط بین نماز استسقا و آمدن باران، گفتنى است که در روایات وارد شده که عدم بارش باران، ممکن است به علت شیوع گناهان، کفران نعمت‏ها، پایمال کردن حقوق، کم‏فروشى، ظلم، ترک امر به معروف و نهى از منکر، نپرداختن زکات و رعایت ننمودن عدالت باشد. نماز استسقا، دربردارنده توبه، استغفار، دعا و ذکرهاى مختلف مى‏باشد، به حدى که مستحب است اطفال را از مادرانشان جدا کرده و همگى به گریه و زارى و توبه بپردازند و با پاى برهنه به صحرا روند و از آمدن کافران جلوگیرى کنند. کیفیت نماز استسقا مانند نماز عید فطر و قربان است (یعنى دو رکعت؛ در رکعت اول پنج تکبیر و قنوت و در رکعت دوم چهار تکبیر و قنوت). V}براى آگاهى بیشتر از مستحبات و آداب آن ر.ک: تحریرالوسیله، امام خمینى، ج 1، قسمت نمازهاى مستحبى.{V

دکمه بازگشت به بالا