وصیت نامه شرعی چگونه است؟

پرسش : وصیت‏نامه شرعى چیست؟
پاسخ : وصیتنامه شرعى نوشته‏اى است که در آن بدهکارى شخص نویسنده، نسبت به حق‏اللَّه و حق‏الناس یا طلب‏هایى که موجب تضییع حقوق وُراث مى‏گردد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نماز و روزه‏هایى که باید قضا شود یا پولى که دیگران از وى مى‏خواهند و باید از اموال او پرداخت شود این مقدار از وصیت، واجب است و آنچه به عنوان نصیحت‏هاى اخلاقى و… ذکر مى‏گردد یا نسبت به انجام هزینه‏هاى بعد از مرگ در امور خیر سفارش مى‏شود – مشروط بر این که بیشتر از «یک سوم» کل اموال وصیت‏کننده نباشد – مستحب مى‏باشد. از نظر شرعى در وصیتنامه، ثبت محضرى یا پُر نمودن وصیت‏نامه‏هاى چاپى لازم نیست ولى براى این که بعداً در اجرا دچار اشکال نشود و داراى پشتوانه قانونى باشد، نوعى محکم‏کارى محسوب مى‏گردد.

دکمه بازگشت به بالا