چرا تشبه به کفار حرام است؟

پرسش : چرا تشبه به کفار حرام است ؟
پاسخ : الف ) حرمت تشبه به کفار فلسفه های متعددی می تواند داشته باشد که در این جا تنها به یک مورد اشاره می شود: از دیدگاه جامعه شناختی لباس , پوشش و آرایش , هنر, معماری و دیگر جلوه های ظاهری حیات , ابزارهای انتقال فرهنگی هستند. به عبارت دیگر لباس غربی دارای بار فرهنگ غربی است و لباس شرقی در بردارنده مضامین فرهنگ شرقی . این مسائله در نگاه نخست شگفت انگیز می نماید; لیکن اندکی دقت به صدق آن گواهی می دهد. فرهنگ غربی مبتنی بر »اصالت لذت « و تمتأعات مادی است و به جلوه های معنوی و کمالات عالیه انسانی توجهی ندارد. در اومانیسم غربی آنچه بر همه چیز پیشی دارد, جلوه های حیوانی حیات بشر (یعنی , رفاه , خوراک , تفریح , لذت جنسی و…) است . یکی از نخستین اموری که این دیدگاه پدید می آورد »فرهنگ برهنگی « است . یعنی لباس و آرایش تن به گونه ای باشد که بیشترین جلوه را داشته و دیده ها را خیره و دل ها را برباید. طبیعی است که در چنین فرهنگی دیگر سخن از مقام خلافت اللهی انسان نمی رود و خورشید فضایل و مکارم عالیه اخلاقی غروب می کند و چه بامسما است که آن را فرهنگ غرب (یعنی غروب روشنایی ها و به تاریکی گراییدن ) نامیده اند. درست نقطه مقابل آن , فرهنگ شرقی است که بیشتر صبغه ئ الهی و عرفانی دارد. در این فرهنگ وجوه مادی انسان در رتبه مادون قرار می گیرد و اصالت به زیبایی های روح و ارزش ها و مکارم و فضایل داده می شود. در این فرهنگ انسان در جست وجوی اشراق و تابش نور الهی در دل است و ازاین رو آن را »فرهنگ شرقی « نامیده اند. یکی از وجوه بارز این فرهنگ در لباس آدمی است ; یعنی , در آن کوشش می شود که بدن نمایان نشود و با لباس های بلند و سراپا پوشیده توجه به تن معطوف نگردد; زیرا جلب توجه بدنی , دل را از یاد جمیل حقیقی – که ذات اقدس حق تعالی است – غافل می گرداند. با کمال تائسف گفتنی است که یکی از مظاهر فرهنگ غربی – که با زور و فشار و تبلیغات بر جوامع اسلامی تحمیل شد – تغییر این فرهنگ است . ازاین رو می بینید که در سده اخیر در همین کشور ما چه تلاش هایی شد که لباس مردان و زنان را به شکل غربی درآورند و با فشار رضاخان لباس ملی تغییر کرد و حجاب زنان دریده شد. از این جا روشن می شود که یکی از احکام بسیار عالی و حکیمانه اسلام همین تحریم تشبه به کافران است ; زیرا به این وسیله از التقاط فرهنگی و تائثیرپذیری جامعه اسلامی در برابر فرهنگ بیگانه جلوگیری به عمل می آید. برای آگاهی بیشتر ر.ک : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی , غلامعلی حداد عادل .

 

دکمه بازگشت به بالا