میزان صله رحم چقدر است؟

پرسش : میزان صله رحم چقدر است با فامیلهایى که دور هستند چطور صله رحم انجام‏ دهیم‏؟
پاسخ : میزان کمى و کیفى ثابت و مشخصى ندارد، بلکه عرفى است و تابع شرایط و گاه با یک سلام؛ تلفن، مکاتبه، ارسال هدایا و… امکان‏پذیر است.

دکمه بازگشت به بالا