عاقبت کسی که به آخرت ایمان نداشته باشد

پرسش : چـرا قـرآن در مـورد صفات دوزخیان در آیه 10 سوره اسراء تنها روى عدم ایمان به آخرت تکیه کرده و سخن از اعمالشان نیست ؟
پاسخ : اعـتـقـاد بـه آن دادگاه بزرگ بیش از هر چیز انسان را در مقابل گناهان کنترل مى کند , از این گذشته انکار قیامت به انکار خدا نیز بازمى گردد . زیـرا چـگـونـه ممکن است خداوند عادل و حکیم مردم این جهان را به حال خود رها کند و جهان دیـگرى در کار نباشد این نه با حکمت او سازگار است و نه با عدالتش , از همه گذشته چون بحث در آیه از پاداش و کیفر است تناسب با مساله آخرت و دادگاه عدل پروردگاردارد .

دکمه بازگشت به بالا