شناخت دقیق و کامل از عالم آخرت

پرسش : چرا ما نمى توانیم شناخت دقیق و کاملى از عالم , آخرت داشته باشیم ؟
پاسخ : زیرا : انسان نسبت به امرى که تجربه اى درباره آنها ندارد و نه آنها را با شهودباطنى و علم حضورى آگاهانه , درک کرده و نه , با حس دریافته است , نمى تواندشناخت کاملى داشته باشد , با توجه به این نکته نباید انتظار داشته باشیم که حقیقت عالم آخرت و جریانات آن را دقیقا بشناسیم و به کنه آنـها پى ببریم , بلکه باید تنها به اوصافى که از راه عقل و یا از راه وحى بدست مى آید , بسنده کنیم وخود را از بلندپروازیهاى گستاخانه بازداریم .

دکمه بازگشت به بالا