تصورات غلط از عالم آخرت

پرسش : دو نمونه از کژاندیشى درباره آخرت را بیان و نقادى کنید ؟
پاسخ : مـتـاسـفانه از یک سو , کسانى کوشیده اند که عالم آخرت را مثل عالم دنیا , معرفى کنند و تا آنجا پیش رفته اند که پنداشته اند , بهشت آخرت در یک یا چند کره آسمانى و در همین دنیاست و روزى , انـسان در اثر پیشرفت علوم و با استفاده از اختراعاتى که مى کند , به آنجا منتقل خواهد شد و در آنـجـا زنـدگى راحت و آسوده اى خواهدداشت و از سوى دیگر , کسانى منکر وجود عینى آخرت شده و بهشت برین را همان ارزشهاى اخلاقى , قلمداد کرده اند که افراد وارسته و خدمتگزار جامعه بـه آنها دل مى بندند و تفاوت دنیا و آخرت را همان فرق بین سود و ارزش , انگاشته اند جا دارد که از دسته اول بپرسیم : اگر بهشت اخروى در کره دیگرى است و نسلهاى آینده به آنجا خواهند رفت , پـس زنـده شدن همه انسانها در روز قیامت و روز جمع که مورد تاکید قرآن مى باشد , چه معنى دارد ؟ و چگونه پاداش و کیفر همه رفتارهاى گذشتگان در آنجا داده خواهد شد ؟و نیز جا دارد که از دسته دوم بپرسیم : اگر بهشت , چیزى جز ارزشهاى اخلاقى نیست , طبعا دوزخ هم چیزى جز ضـد ارزشها نخواهد بود , پس این همه اصرار قرآن براثبات معاد و زنده شدن انسانها بعد از مرگ , براى چیست ؟ و آیا بهتر نبود که انبیاى الهى همین معنى را به صراحت , بیان مى کردند تا آن همه مورد اعتراض واتهام به جنون و افسانه گویى و مانند آنها واقع نشوند ؟

دکمه بازگشت به بالا