رابطه بین نعمت های دنیا و آخرت

پرسش : چه نسبتى بین نعمتهاى دنیا و عذاب آخرت وجود دارد ؟
پاسخ : بعضى چنین پنداشته و مى پندارند که مال و فرزند و سایر وسائل عیش و نوش دنیا ,موجب راحتى و آسـایـش آخـرت هـم خواهد بود و شاید دفن کردن سیم و زر و گوهرهاى گرانبها و حتى مواد غـذایـى , هـمراه مردگان , ناشى از چنین پندارى بوده است قرآن کریم تاکید مى کند که مال و فـرزنـد بـه خـودى خـود ( و صرفنظر از رفتارهاى مربوطه به آنها ) موجب تقرب به خداى متعال نمى شود , و نه در جهان آخرت سودى به کسى مى بخشد . ( سبا / 37 , شعراء / 88 , مومنون / 101 , انعام / 94 , مریم 80 و95 )رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل رابـطـه پـدیـده هـاى دنیا با یکدیگر نیست و چنان نیست که هر کسى در دنیا نیرومندتر و زیباتر و شـادتـر و بـهـره مـندتر باشد , در آخرت هم همانگونه محشور بشود , وگرنه مى بایست فرعونها و قارونها سعادت اخروى بیشترى داشته باشند . بـلـکـه چه بسا کسانى که در دنیا ناتوان و رنجور و تهیدست باشند ,ولى در اثر انجام وظایف الهى سـالـم و زیـبا و نیرومند , محشور , و از نعمتهاى ابدى برخوردار باشند و بر عکس کسانى غرق در نـعمتهاى دنیوى باشند و عمل به وظایف نکنند و گرفتار عصیان و طغیان و کبر و نخوت شوند و این نعمتهاى دنیوى جز وزر ووبال , محصولى برایشان نداشته باشد . بـعضى چنین پنداشته اند که میان نعمتهاى دنیا و نعمتهاى آخرت , رابطه معکوسى برقرار است و کسانى به سعادت اخروى مى رسند که از نعمتهاى دنیا بهره اى نبرده باشند و برعکس کسانى که از نعمتهاى دنیوى برخوردار باشند , از سعادت اخروى محروم خواهند بود . و بـه آیـاتـى از قـرآن و روایـاتى هم تمسک کرده اند که دلالت داردبر اینکه دنیاپرستان بهره اى از آخرت ندارند . ( بـقـره / 200 , اسـراء / 16 )غافل از اینکه دنیاطلبى , مساوى با بهره مندى از نعمتهاى دنیا نیست , بـلـکـه دنیاطلب کسى است که لذتهاى دنیا را هدف فعالیتهاى خود قرار دهد و همه نیروهایش را صـرف دسـتـیابى به آنها کند , هر چند به خواسته هایش نرسد و آخرت طلب کسى است که دل به لـذتـهـاى دنیا نبندد و هدفش زندگى آخرت باشد , هر چند از نعمتهاى دنیوى فراوانى برخوردار بـاشـد , مـانـنـد حضرت سلمان (ع ) و بسیارى از انبیاء و اولیاءالهى که از نعمتهاى دنیوى زیادى , بهره مند بوده اند و از آنها براى رسیدن به سعادت اخروى و رضوان الهى استفاده مى کرده اند . پـس میان بهره مندى از نعمتهاى دنیوى و بهره مندى از نعمتهاى اخروى نه تناسب مستقیم وجود دارد و نـه تـنـاسـب معکوس , بلکه هم نعمتها و هم بلاهاى دنیا بر اساس تدبیر حکیمانه الهى بین انسانها تقسیم شده و همه آنها وسیله آزمایش ایشان است .

دکمه بازگشت به بالا