رابطه بین نعمت های دنیا و عذاب آخرت

پرسش : میان چه امورى از دنیا و شقاوت آخرت , رابطه حقیقى وجود دارد ؟
پاسخ : رابطه اى مستقیم بین نعمتهاى دنیا و نعمتهاى آخرت و بین نعمتهاى دنیا و عذابهاى آخرت وجود نـدارد و بطور کلى , رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل رابطه بین پدیده هاى دنیوى نیست و محکوم قـوانـین فیزیکى و بیولوژیکى نمى باشد , بلکه آنچه موجب نعمت یا عذاب اخروى مى شود , اعمال اختیارى انسانها در دنیاست , آن هم نه از جهت صرف کردن نیرو و انرژى و ایجاد تغییراتى در مواد , بـلکه از آن جهت که ازایمان یا کفر باطنى , سرچشمه مى گیرد و این است مفاد صدها آیه قرآن کـه بـهـره مـنـدى از سعادت آخرت را در گروى ایمان به خدا و روز قیامت و انبیاى الهى و انجام دادن کـارهـاى خـداپـسـندانه مانند نماز و روزه و جهاد و انفاق و احسان به بندگان خدا وامر به معروف و نهى از منکر و مبارزه با کافران و ستمگران و اقامه عدل و قسطدانسته , و مبتلا شدن به عـذاب ابـدى را مـعلول کفر و شرک و نفاق و انکار قیامت وتکذیب انبیاء و ارتکاب انواع گناهان و سـتـمـها قلمداد کرده است و در آیات فراوان بطور اجمال عامل سعادت اخروى را ایمان و عمل صالح و عامل شقاوت ابدى را کفر و گناه معرفى کرده است .

دکمه بازگشت به بالا