آسمان و زمین در قیامت

پرسش : چـگـونه ممکن است امر جاویدانى که ابتداى آن روز قیامت است که در آن آسمان و زمین از میان مى روند , به بقاى آسمان و زمین مقید شود ؟
پاسخ : در قـرآن کریم بیان شده است که در آخرت نیز آسمان و زمین وجود دارند گرچه مانندآسمان و زمین دنیایى نیستند . یـوم تـبـدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو اللّه الواحد القهار ( ابراهیم / 48 ) و نیز از قول اهل جنت بیان شده است : وقالوا الحمد للّه الذى صدقنا وعده وارثنا الارض نتبوء من الجنه حیث نشاء ( زمر / 74 ) . پس همانگونه که در آخرت بهشت و جهنم وجود دارد . آسمان و زمین نیز وجود دارد ; و آسمان و زمین آخرت خالد و جاویدان هستند . گرچه آسمان و زمین دنیایى از میان مى روند .

دکمه بازگشت به بالا