آیا حضرت آدم و حوا در بهشت جاویدان بودند؟

پرسش : از اوصاف جنت این است که در آن هیچ لغو و بیهوده و وسوسه اى وجود ندارد . پس چگونه شیطان آدم و حوا را وسوسه کرد و آدم و حوا را فریب داد ؟
پاسخ : جـنتى که آدم و حوا در آن قرار داشتند جنت خلد نبود بلکه چنانکه در برخى روایات آمده است از جنات دنیا بود . بـه هـمـیـن دلـیل است که همه آنها از آن جنت اخراج شدند در حالیکه از جنت خلد کسى اخراج نمى شود .
دکمه بازگشت به بالا