علت مخالفت شیطان برای سجده کردن بر حضرت آدم

پرسش : انگیزه و مخالفت ابلیس براى سجده بر آدم چه بود مگر او از فرشتگان مطیع نبود ؟
پاسخ : ابـلیس از فرشتگان نبود بلکه در صف آنها قرار داشت او از طائفه جن بود که مخلوق مادى است و انـگـیـزه او در ایـن مـخـالـفـت کـبـر و غرور و تعصب خاصى بود که بر فکر اوچیره شد او چنین مـى پـنـداشـت کـه از آدم برتر است و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد .

دکمه بازگشت به بالا