هفت آسمان و زمین در قرآن چیست؟

پرسش : هفت آسمان و هفت زمین چیست ؟
پاسخ : تقسیم هر مکان را هر کس بر حسب مصلحت خود هر طور فرض کند صحیح است ; مثلا شهرى را مـمکن است بچهار بخش کرد و نام هر یک را محله گذاشت , یا بده بخش تقسیم کرد وهر یک را نـاحیه نامید , یا 20 بخش کرد و هر یک را کوى و برزن گفت و همه صحیح است زمین را قدیم به هـفـت مـنطقه تقسیم مى کردند از خط استوا بشمال , و هر یک رااقلیم مى گفتند , و امروز همه زمین را از شمال و جنوب خط استوا به پنج منطقه تقسیم مى کنند : یک منطقه حاره و دو معتدله و دو مـنـجـمـده , و براى پیغمبران خدااین دو تقسیم مساوى است براى اینکه مى خواهند قدرت خداوند و مخلوقیت جهان راثابت کنند خواه هفت اقلیم باشد یا پنج منطقه , و نیز هفت سیاره در هـفـت مـدار سـیـرمـى کنند , قدیم نام آن مدارها را آسمان گذاشتند و گمان مى کردند اجسام مـنفصل ازهم اند و امروز مدار را تصدیق مى کنند اما آنها را اثیر متشابه و از یک جنس مى دانند , و پـیـغـمـبـران مى گویند اینها مخلوق خدا است خواه هفت آسمان متباین باشدخواه هفت آسمان متشابه و خداوند در سوره مومنون آیه 17 فرمود . و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق یعنى بالاى سر شما هفت راه آفریدیم . و نیز درسوره شورى آیه 28 فرمود : و من آیاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابه . و از آیات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه در آنها است از جنبنده یعنى : درکرات سماوى هم جانور آفریده است , و این با مذهب امروزى مطابق است .

دکمه بازگشت به بالا