اگر پیامبران عصمت دارند پس چرا آدم گناه کرد؟

پرسش : بـر اسـاس عـقـایـد شیعى همه انبیاء علیهم السلام داراى عصمت بوده اند , در حالیکه حضرت آدم علیه السلام از امر خداوند سر پیچید و همین امر سبب شد خداوند او را ازجنت اخراج کند . هـمـچـنـیـن حـضرت آدم علیه السلام و حواء به ظلم خود اعتراف کرده ازخداوند طلب ب
پاسخ : گناه و معصیت منافى با عصمت گناهى است که در اثر سر پیچى از امرى مولوى صورت پذیرد در حالیکه نهى خداوند از نزدیکى به درخت ممنوعه نهى تنزیهى و ارشادى بوده است . در ضمن آنکه آن عالم جاى تکلیف نبوده است تا امرى و تکلیفى وجود داشته باشد . اعتراف آدم و حوا نیز به ظلم برخود بوده است نه به معصیت و ظلم برخداوند .

دکمه بازگشت به بالا