فراموشی یاد خدا برابر است با تنگی و تلخی در زندگی

پرسش : در قـرآن آمـده اسـت کـه هـر کس از یاد خدا روى گرداند , معیشت تنگى خواهد داشت : و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا ( طه / 124 ) . در حالیکه اکثر کسانى که به خدا توجهى ندارند وضع زندگى خوبى دارند ؟
پاسخ : مـراد از تـنـگـى و سـخـتـى معیشت , فقر و ندارى نیست , بلکه مراد آن است که کسى که خدا را فـراموش کند حتى اگر ثروت بى شمار هم داشته باشد باز آرامش روحى و روانى نخواهد داشت و همواره در پى افزایش ثروت و دل واپس از دست دادن آن , بیمارى و خواهد بود . و روشن است که با چنین روحیه اى زندگى بسیار تلخ و تنگ خواهدبود .

دکمه بازگشت به بالا