آیا امر به معروف سلب آزادی نیست؟

پرسش : آیا امر به معروف و نهى از منکر موجب سلب آزادى است ؟
پاسخ : از آنـجا که در زندگى اجتماعى سرنوشت افراد به هم مربوط است , و به اصطلاح افراداجتماع در سـرنـوشـت یکدیگر اثر دارند حق نظارت در اعمال دیگران حق طبیعى و خاصیت زندگى دست جمعى است بنابراین انجام این فریضه نه تنها با آزادیهاى فردى مخالف نیست , بلکه وظیفه اى است که افراد در مقابل یکدیگر دارند .

دکمه بازگشت به بالا