آزادی از نظر اسلام چیست؟

پرسش : معناى آزادى در اسلام چیست ؟
پاسخ : آزادى در اسلام یعنى رهایى از بندگى غیر خدا . این جمله گرچه بسیار کوتاه است اما معناى آن بى اندازه وسیع است . غـیـر خـدا یـعـنى هواهاى نفسانى خود انسان یاانسان هاى دیگر که به صورت استعمار و استحمار ظهور و بروز مى کند . اما آزادى به معنایى که امروزه در غرب رایج است هیچ گاه مطلوب اسلام نیست . حتى کسانى که آیه شریفه لا اکراه فى الدین را به آزادى عقیده تفسیر نموده اند , درست نیست . زیـرا اساس همه جوامع و عقاید اسلامى توحید است و با این وجود چگونه ممکن است اسلام آزادى عقیده را تجویز و تشریع نماید . آیا میان آزادى عقیده و توحید تناقض آشکار وجود ندارد ؟ به عبارت دیگر عقیده به معناى حصول ادراک تصدیقى امرى اختیارى نیست تا از آن منع شود یا آزاد شمرده شود . آنچه منع و الزام مى پذیردملتزم شدن به لوازم عقیده است . لـوازمـى از قـبیل عمل و دعوت و احتجاج و استدلال بر عقیده از طریق گفتار و نوشتار , و فاسد کـردن عـقـایـد مـردم 000 طبیعى است که هیچ اجتماعى و هیچ قانونى چنین اجازه اى به کسى نخواهد داد . البته آزادى اظهارنظر و عقیده در بحث مساله دیگرى است که در جاى خود باید به آن پرداخت .

دکمه بازگشت به بالا