آزادی عقیده از نظر اسلام

پرسش : نظر اسلام درباره آزادى عقیده چیست ؟
پاسخ : دین مبین اسلام همانگونه که بر حفظ و وفادارى به معارف الهى خاص خود تاکیدمى کند , آزادى کامل فکرى براى انسان را مجاز مى شمارد . در کتاب و سنت موکدا ازانسان خواسته شده است که در حقایق دین تفکر کنند و در مورد معارف آن در حـداجـتهاد تلاش کنند و در صورتى که براى آنها شبهه پیش آمد هیچ اشکالى ندارد و براو واجـب اسـت که با رجوع به قرآن و سنت شبهه خود را حل کند و اگر نتوانست بارجوع به علماى راستین این کار را انجام دهد . الـبـتـه آزادى در ابراز عقیده به این معنا نیست که , قبل از عرضه آنها به کتاب و سنت و علما , در جامعه شبهه پراکنى کند . زیرا این کار به اختلاف و چند دستگى مى انجامد و وحدت جامعه را ازبین مى برد .

دکمه بازگشت به بالا