آزادی انسان از نظر اسلام

پرسش : نظر اسلام درباره آزادى انسان چیست ؟
پاسخ : اسلام آزادى را حق فطرى و مشروع انسان مى داند . امـا از آنجا که اسلام انسان رانیز فطرتا متوجه و مایل به زندگى اجتماعى مى داند به گونه اى که اگـر اجتماع نباشد , حیات انسان رو به زوال خواهد گذاشت ; اسلام حق آزادى فطرى را با توجه بـه اجـتـمـاعـى بودن فطرى انسان با هم در نظر گرفته و از آنجا که وجود مشترکات میان افراد اجـتـماع امرى ضرورى است و قوانین اجتماعى براى روشن شدن حد و مرز و تکالیف هر فرد لازم اسـت ; اسـلام بـه آزادى مطلق انسان نه تنها معتقد نیست بلکه آنرا مخالف و مناقض حیات بشرى مى داند . پـس حد آزادى قانون است , و قلمرو آزادى در جوامع گوناگون با توجه به مقدار قوانین و سعه و ضیق قوانین , متفاوت مى گردد .

دکمه بازگشت به بالا