چرا اسلام این همه قید و بند و محدودیت دارد؟

پرسش : این همه محدودیتها و قید و بندهاى قانونى که اسلام براى مسائل جنسى بیان نموده براى چیست ؟ آیـا بهتر نبود آزادى عمل در این مسائل به افراد داده مى شد وهمانطور که بعضى از دنیا پرستان از هر وسیله لذت بهره مى گیرند , دیگران هم بهره بردارى کنند ؟
پاسخ : آزادیهاى بى قید و شرط سرابى بیش نیست و نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختى وتکامل انسانى و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاههاست که نمونه هاى زیادى از آن را با چشم خودمان به شـکـل مـتـلاشـى شـدن خانواده ها , انواع جنایات جنسى , فرزندان نامشروع جنایت پیشه و انواع بیماریهاى آمیزشى و ناراحتیهاى روانى , مشاهده مى کنیم .

دکمه بازگشت به بالا