اگر خداوند همه چیز میداند پس چرا انسان را آزمایش میکند؟

پرسش : مـى دانـیـم آزمایش براى این است که اشخاص یا چیزهاى مبهم و ناشناخته را بشناسیم واز میزان جهل و نادانى خود بکاهیم خوب خداوندى که با علم بى پایانش از اسرار همه چیز و همه کس آگاه است چرا امتحان مى کند مگر چیزى بر او مخفى است ؟
پاسخ : مـفـهـوم آزمایش و امتحان در مورد خداوند با آزمایش هاى ما بسیار متفاوت است آزمایش هاى ما براى شناخت بیشتر و رفع ابهام و جهل است اما آزمایش الهى در واقع همان پرورش و تربیت است خـداوند بندگان را مى آزماید تا آنچه در درون دارند درعمل آشکار کنند , استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کیفر اوگردند .

دکمه بازگشت به بالا