علت آزمایش شدن پیامبران

پرسش : اگر آزمایش الهى براى پرورش است انبیاء که انسانهاى کامل هستند چرا آزمایش مى شوند ؟
پاسخ : از آنـجا که نظام حیات در جهان هستى نظام تکامل و پرورش است و تمامى موجودات زنده مسیر تـکـامـل را مـى پـیـمـایند همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق این قانون عمومى مى بایست آزمـایـش شـوند و استعدادات خود را شکوفا سازند گرچه امتحانات الهى متفاوت است گاهى با وفـور نعمت و کامیابیها و گاه به وسیله حوادث سخت وناگوار بعضى مشکل بعضى آسان و قهرا نتائج آنها نیز با هم فرق دارد اما به هرحال آزمایش براى همه هست .

دکمه بازگشت به بالا