بهترین راه برای موفقیت در آزمایش های الهی

پرسش : بهترین راه براى موفقیت در آزمایش هاى الهى چه چیزى است ؟
پاسخ : نخستین و مهمترین راه صبر و پایدارى است و در قرآن بشارت پیروزى در این راه راتنها به صابران و افراد با استقامت داده است دوم : توجه به گذرا بودن حوادث این جهان و سختیها و مشکلاتش و ایـنـکـه ایـن جـهان گذرگاهى بیش نیست عامل دیگرى براى پیروزى محسوب مى شود , سوم : اسـتمداد از نیروى ایمان و الطاف الهى , چهارم :توجه به تاریخ پیشینیان و بررسى موضع آنان در بـرابـر آزمـایـشهاى الهى , پنجم :توجه به این حقیقت که همه این حوادث در پیشگاه خداوند رخ مى دهد و او از همه چیزآگاه است .

دکمه بازگشت به بالا