منظور از راستگویان و صادقین در قرآن

پرسش : در آیـه 8 سـوره احزاب مى خوانیم : لیسئل الصادقین عن صدقهم هدف این است که خداوند از صـدق راسـتـگـویان پرسش مى کند منظور از صادقین چه کسانى هستند و این سوال چه سوالى است ؟
پاسخ : مـنـظـور مـومنانى است که صدق ادعاى خود را در عمل اثبات کرده اند و به تعبیر دیگراز میدان آزمایش و امتحان الهى سرفراز به درآمده اند و منظور از سوال کردن ازصدق صادقین این است که آیا در اعمال خود اخلاص دارند و صدق ادعاى خویش را به ثبوت مى رسانند یا نه ؟ در انفاق , در جهاد , در شکیبائى در برابر مشکلات ومخصوصا سختیهاى میدان جنگ .

دکمه بازگشت به بالا