حکم شک در نیت نماز

کسی فراموش کرده مثلا نیت نماز ظهر کنه ولی بین نماز شک داره که نیت کرده یانه چکار باید بکند  

پاسخ:
جاری کردن نیت برزبان لازم نیست اگرمنظور این است که  درنماز فرادا فراموش کرده نیت را برزبان جاری کند نماز صحیح است وهمین که با قصد قربت ورضای خداوند نیت کرده به وظیفه خود عمل کند ونماز بخواند کفایت میکند.اما اگر درنیت نماز مشخص نکرده که نماز ظهر می خواند یا عصر نمازش باطل است . وهمچنین دربین نماز اگر در شک کند که نیت کرده یا نه نمازش صحیح است وشک بعداز محل است واعتبار ندارد.

دکمه بازگشت به بالا