مگر خداوند در آسمان است که پیامبر رو به آسمان میکردند؟

پرسش : در آیـه 144 سـوره بـقـره خـطـاب به پیامبر (ص ) مى گوید : ( نگاههاى انتظار آمیز تو رابه سوى آسـمـان ( بـراى تـعـیـیـن قبله نهایى ) مى بینیم ) , مگر خداوند در آسمان مکانى دارد که پیامبر درخواست خود را به این صورت بیان مى کند ؟
پاسخ : تعبیر قرآن به آسمان شاید به خاطر این باشد که فرشته وحى از طرف بالا بر او نازل مى شد وگرنه مى دانیم نه خداوند مکانى دارد , و نه وحى از محل معینى .

دکمه بازگشت به بالا