وضعیت آسمان در روز قیامت

پرسش : وضع آسمان را به هنگام رستاخیز توضیح دهید ؟
پاسخ : در مورد وضعیت آسمان هنگام رستاخیز باید گفت ماه و خورشید و ستارگان عظیمى که بعضى از آنها میلیونها بار از خورشید ما بزرگتر و پرفروغتر است به تیرگى وخاموشى مى گرایند ( 2 و 1 ) و نـظـم حـرکـت آنـها بهم مى خورد و از جمله ماه و خورشیدبهم مى پیوندند (3) و آسمانى که هـمـچون سقف محفوظ و محکمى بر این جهان احاطه کرده است سست و متزلزل مى شود (4) و مى شکافد (5) و از هم مى درد و طومار آن درهم مى پیچد (6) و اجرام آسمانى به صورت فلز مذابى درمى آید (7) و فضاى جهان پر ازدود و ابر مى شود (8) . وضع مذکور در آیات ذیل بیان شده است :1 – ( قیامت / 8 ) : وخسف القمر , و ماه بى نور گردد . 2 – ( تـکـویـر / 2 و 1 ) : – اذا الـشـمـس کورت و اذا النجوم انکدرت , در آن هنگام خورشید درهم پیچیده و در آن هنگام ستارگان بى فروغ شوند . 3 – ( قیامت / 9 ) : و جمع الشمس و القمر , و خورشید و ماه یکجا جمع شوند . 4 – ( الـحـاقـه / 16 ) : و انـشـقـت الـسـمـاء فهى یومئذ واهیه , و آسمان از هم مى شکافدو سست مى گردد و فرو مى ریزد . 5 – ( انفطار / 1 ) : اذا السماء انفطرت , آن زمان که آسمان ( کرات آسمانى ) ازهم شکافته شود . 6 – ( الانـبـیـاء / 103 ) : یوم نطوى السماء کطى السجل للکتب , در آن روز که آسمان همچون فلز گداخته مى شود . 7 – ( معارج / 8 ) : یوم تکون السماء کالمهل , همان روز که آسمان همچون فلزگداخته مى شود . 8 – ( دخـان / 10 ) : فـارتـقب یوم تاتى السماء بدخان مبین , پس منتظر روزى باش که آسمان دود آشکارى پدید آورد .

دکمه بازگشت به بالا