منظور از آسمان های هفتگانه در قرآن چیست؟

پرسش : منظور از [ سماوات سبع ] ( آسمانهاى هفتگانه ) در قرآن چیست ؟
پاسخ : مقصود همان معنى واقعى آسمانهاى هفتگانه است و از آیات قرآن استفاده مى شود که تمام کرات و ثـوابت و سیاراتى را که ما مى بینیم همه جزء آسمان اول است , و شش عالم دیگر وجود دارد که از دسـتـرس دیـد مـا و ابـزارهاى علمى امروز ما بیرون است ومجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل مى دهند .

دکمه بازگشت به بالا