تفاوت داستان های تاریخی قرآن با تورات و انجیل

پرسش : بـرخـى از داسـتـان هاى تاریخى قرآن با آنچه در کتب تاریخى یا کتاب هاى آسمانى مانندتورات و انجیل آمده است تفاوت دارد . این تفاوت چگونه قابل تبیین است ؟
پاسخ : اولا : کتب تاریخى را مورخانى نوشته اند که انسان بوده اند و به حکم انسان بودنشان هم تحت تاثیر عـوامـل بـیرونى ( قدرت ها و حکومت ها ) واقع مى شدند و هم تحت تاثیرعوامل درونى ( امیال , احساسات , عواطف و گرایش ها ) . عـلاوه بـر این عدم امکانات ضبط و ثبت و نگهدارى نیز سبب مى شود که تاریخ نوشته شده توسط انسان همواره درمعرض تحریف و خطا باشد . کـتـب تـورات و انـجـیل نیز در حقیقت کلام خداوند نیستند ,چنانچه خود یهود و نصارى به این مـطـلـب اذعـان دارنـد , بلکه نوعى تاریخ ‌اند که مورخان آنها نیز از انسانها هستند و از قاعده فوق مستثنى نمى باشند . از ایـن روایـن گـونه کتب هیچگاه نمى توانند در عرض قرآن که کلام الهى است و مصون از خطا قرارگیرند . ثانیا : هدف قرآن از نقل داستانها و تاریخ , صرفا نقل تاریخ نیست بلکه قرآن کتاب هدایت است . هدف قرآن از نقل داستانهاى تاریخى هدایت انسانها است . بـه همین دلیل است که هیچ یک از داستانهاى قرآنى به طور مفصل و مشروح و حتى پیوسته نقل نشده است . بنابراین انگیزه اى براى دست بردن در تاریخ در قرآن وجودندارد .

دکمه بازگشت به بالا