ارتباط شهاب با کهانت

پرسش : شهب چه ارتباط با کهانت و منع شنیدن صوت از اهل آسمان دارد ؟
پاسخ : بـالا رفتن جن به آسمان و فرود آمدن فرشتگان بزمین هر دو بیک معنى است و همچنانکه فرشته موجودى مجرد است و از آسمان بزیر مى آید همچنین جن موجودى مجرد است و بالامى رود , و هر معنى که براى آسمان و زمین و فرود آمدن فرشتگان تصور کنى همان معنى براى جن و بالا رفتن آنها تصور مى شود ; و همانطور که پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلم وقتى زن پیش رویش نشسته بـود جـبـرئیـل را نمى دید , بطورى که در حدیث خدیجه و آغاز وحى وارد است , و دیدن زن مانع دیـدن مـلائکـه اسـت هـمـچـنین هنگام آشفتگى اوضاع جو و ریختن ستارگان و تشویش خاطر جن هاى کاهنان از اطلاع بر مغیبات ممنوع مى شدند و کاهنان از روشن بینى که در نتیجه ریاضت بـاطل داشتند محروم مى گشتند ; و آنها که اهل ریاضتند گویند روشن بینى به آرامش خاطر و بـى آلایـشـى ذهـن و فـراغ بـال ممکن است و این روشن بینى براى کاهنان بتعلیم ملائکه نیست وگرنه مانند پیغمبر بودند و خطا نمى کردند . الـبـتـه ملاحده و مادیین بفرشته هم معتقد نیستند و هیچ چیز غیر محسوس را باورندارند و این جواب که دادیم براى قانع کردن آنها نیست , آنکه بخدا معتقد نباشدگو بجن هم معتقد مباش , و براى آنها اول باید ثابت کرد موجود منحصر در محسوسات نیست , و در رد آنها کتب دیگرى نوشته شده است .

دکمه بازگشت به بالا