اگر دین و مذهب موجب سعادت است پس دلیل اختلاف ادیان چیست؟

پرسش : اگـر دیـن و مـذهـب بـراى سعادت انسان است پس چرا در میان بشر ایجاد اختلاف کرده است و خونریزیهاى فراوانى در طول تاریخ به بار آورده ؟
پاسخ : سـرچشمه اختلافها و کشمکشهاى مذهبى معمولا از جهل و بى خبرى نیست بلکه بیشتر به خاطر بغى و ظلم و انحراف از حق و اعمال نظرهاى شخصى است اگر مردم مخصوصا طبقه دانشمندان تعصب و کینه توزى و تنگ نظریها و منافع شخصى و تجاوز از حدود و حقوق خود را کنار بگذارند و بـا واقع بینى و روح عدالت خواهى احکام خدا را بررسى کنندجاده حق بسیار روشن خواهد بود و اختلافات به سرعت حل مى شود .

دکمه بازگشت به بالا