آیا مقام امامت ابراهیم از رسالت و پیامبری بالاتر است؟

پرسش : مـگـر مقام امامت بالاتر از رسالت است که خداوند بر ابراهیم (ع ) منت مى گذارد ومى گوید تو را امام و رهبر مردم قرار دادم ؟
پاسخ : مـقام امامتى که به ابراهیم پس از امتحانات مشکل و پیمودن مراحل یقین و شجاعت بخشیده شد فـوق مـقـام نبوت و رسالت بود زیرا امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه هاى دینى اعم از حـکـومـت بـه معنى وسیع کلمه و اجراى حدود و احکام خدا واجراى عدالت و همچنین تربیت و پـرورش نـفـوس و این مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است در حقیقت مقام امامت مقام تحقق بـخـشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنى ایصال به مطلوب است نه فقط ارائه طریق علاوه بر این هدایت تکوینى را نیز شامل مى شود .

دکمه بازگشت به بالا