منصب پیامبر غیر از رسالت و نبوت

پرسش : پیامبر اسلام (ص ) غیر از نبوت و رسالت چه منصبهاى الهى دیگرى داشتند ؟
پاسخ : منصب قضاوت و فرماندهى نظامى و حکومت که از منصب فرمانروایى ( امامت ) بر جامعه اسلامى اشتقاق مى یافت و منضعب مى شد .

دکمه بازگشت به بالا