اصول مشترک بین همه ادیان آسمانی

پرسش : اصول مشترک بین همه ادیان آسمانى کدامند , و وجه اهمیت آنها چیست ؟
پاسخ : تـوحـیـد , نـبـوت , مـعـاد یـعـنـى جـواب بـه اسـاسـى تـریـن سـوالات سـه گـانه مبداشناسى راه شناسى معادشناسى اصول مشترک بین ادیان است . براى هر انسان آگاه و متفکر جاى سوال است که مبدا هستى کیست ؟ پایان زندگى چیست ؟ و از چـه راهـى مى توان بهترین برنامه زیستن را شناخت ؟ اینها اصول مشترک بین همه ادیان آسمانى اسـت و اهـمـیت آنها در این است که تفسیر روشنى از حقیقت هستى و روش زندگى و سرانجام زنـدگـى به انسانها مى دهد و انسان را از حیرت واضطراب فکرى و احساس پوچى در زندگى به آرامش فکرى و اطمینان قلبى و روانى سوق مى دهد.

دکمه بازگشت به بالا