اگر دو یا چند خدا وجود داشت در عالم خلقت فساد روى مى داد

پرسش : در قرآن آمده است که اگر دو یا چند خدا وجود داشت در عالم خلقت فساد روى مى داد . آیا تزاحم اسباب و علل و تزاحم آنها در تاثیر نشان دهنده فساد در عالم نیست ؟
پاسخ : تزاحم و تفاسد دو علت که تحت تدبیر دو خدا باشند با تزاحم علل تحت تدبیر یک خدابا هم تفاوت دارد . تـزاحـم علل تحت تدبیر مدبر واحد به فساد نظام کل نمى انجامدبلکه در راستاى تحقق نظام کل است و هر علتى و اسبابى در حقیقت نقش خود را بازى مى کند . مانند تزاحم و اختلاف دو کفه ترازو که در حقیقت غرض واحدى را محقق مى سازند . آنـچـه در قـرآن نفى شده است وجود دو یا چند مدبر است که هر یک تدبیرخاصى مى کنند یعنى تزاحم اسباب و علل تحت تدبیر چند مدبر و اله نفى شده است .

دکمه بازگشت به بالا