آیا مومنان و نیکوکاران نیز در روز قیامت وحشت و ترس دارند؟

پرسش : ظاهر بعضى آیات – مانند آیه 2 سوره حج – این است که وحشت رستاخیز همگان را فرامى گیرد , آیا نیکوکاران نیز هول و وحشت خواهند داشت ؟
پاسخ : آیـه 103 سـوره انـبـیاء پاسخ این سوال را چنین بیان مى کند : مومنان صالح از وحشت بزرگ در امـانـنـد و مـى دانـیم وحشت بزرگ همان وحشت روز قیامت است و وحشت ورود دردوزخ , نه وحشتى که به هنگام نفخه صور پیدا مى شود .

دکمه بازگشت به بالا