چرا خدا مکان و زمان ندارد؟

پرسش : به چه دلیل خدا مکان و زمان ندارد ؟
پاسخ : زیرا مکان و زمان داشتن از خواص جسم است , و مکان براى چیزى تصور مى شود که داراى حجم و امتداد باشد و نیز هر چیز زماندارى از نظر امتداد و عمر زمان ,قابل تجزیه مى باشد و این نیز نوعى امتداد و ترکیب از اجزاء بالقوه بشمار مى رودپس نمى توان براى خداى متعال مکان و زمان در نظر گرفت و هیچ موجود مکان دار وزماندارى واجب الوجود نخواهد بود .

دکمه بازگشت به بالا