دلیل اینکه زمان قیامت را فقط خدا می داند

پرسش : چرا زمان وقوع قیامت را فقط خدا مى داند و هیچکس حتى پیامبران از آن آگاه نیستند ؟
پاسخ : عدم آگاهى از وقوع رستاخیز به ضمیمه ناگهانى بودن با توجه به عظمت ابعاد آن سبب مى شود کـه هـیـچگاه مردم , قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند به این ترتیب خود را براى نـجـات در آن آمـاده سـازند و این عدم آگاهى اثر مثبت وروشنى در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیتها و پرهیز از گناه خواهد داشت .

دکمه بازگشت به بالا