Ultimate magazine theme for WordPress.

آب باران

آب باران: آب حاصل از ریزش باران.

احکام آن در باب های طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.

آب باران از اقسام آب مطلق و در حال بارش در حکم آب جاری است؛ یعنی در تماس با نجاست، نجس نمی شود، مگر آن که رنگ، بو یا مزۀ آن تغییر کند. از این رو، به هنگام بارش باران، می توان چیزهای نجس را با آن تطهیر کرد. [1]

پی نوشت:

[1] فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌1، ص: 76