در چه صورتی آب نجس میشود؟

آبى که عین نجاست،مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزۀ آن را تغییر دهد،اگر چه کر یا جارى باشد نجس مى‌شود.ولى اگر(1)بو یا رنگ یا مزۀ آن،به واسطۀ نجاستى که بیرون آن است(2)عوض شود،مثلاً مردارى که پهلوى آب است بوى آن را تغییر دهد نجس نمى‌شود(3).
(1)سیستانى:بلکه اگر..
(2)زنجانى:و به آن متصل نیست..
(3)سیستانى:بنا بر احتیاط لازم نجس مى‌شود.
مکارم:مسأله هر گاه آبى بر اثر مجاورت و نزدیکى با عین نجس،بوى نجس بگیرد پاک است مگر این که عین نجس به آن برسد،در عین حال اجتناب از آن بهتر است.

منبع: توضیح المسائل مراجع مسأله 52

دکمه بازگشت به بالا